Használati szabályzat

2.sz. melléklet: a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának és Levéltárának
Használati Szabályzata

A könyvtár jellege

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára (továbbiakban gyűjtemények) nyilvános egyházi könyvtár és levéltár. A gyűjtemények tagkönyvtárai által (Gimnázium könyvtára, Általános Iskola könyvtára, Internátus könyvtára) beletartozik a Kecskeméti Református Kollégium szervezetébe és iskolai könyvtári feladatokat is ellát.
A gyűjtemények a Dunamelléki Református Egyházkerület egyházmegyéitől, illetve a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye területéről megőrzésre áthozatott és átadott anyag anyag alapján egyházkerületi és egyházmegyei feladatokat is ellát. A gyűjtemény szolgáltatásai az alábbi helyeken és időpontokban vehetők igénybe.
Helyük: a könyvtár az Újkollégium épületében (hivatal felöli bejárat) Kecskemét, Szabadság tér 7. szám alatt található. A levéltár az Ókollégium épületében Kecskemét, Kálvin tér 1. II. emeleten található.
Az időpontok a nyitvatartás oldalon tekinthető meg.

A könyvtár gyűjteményrészei és elhelyezkedésük

 • Kézikönyvtár – OLVASÓTEREM, DOLGOZÓ SZOBA
 • Folyóirat olvasó – OLVASÓTEREM
 • Folyóirattár – RAKTÁR
 • Kölcsönözhető gyűjtemény (1950 után megjelent könyvtári dokumentumok) – RAKTÁR
 • Médiatár:  Audiovizuális dokumentumok (CD, diafilm, mikrofilm), elektronikus dokumentumok (CD-ROM, DVD) – FOLYOSÓ, OLVASÓTEREM (zárható szekrény)
 • Gyermekmissziói segédanyag (flanel, bábok, játékok) – FOLYOSÓ (zárható szekrény)
 • Muzeális gyűjtemény: a nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelete alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyvek és folyóiratok (1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum (RMK), 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum (RMNy), 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum) – RAKTÁR (zárható páncélszekrény)
 • Kézirattár – RAKTÁR (zárható páncélszekrény)
 • Térképtár – RAKTÁR (zárható szekrény)
 • Nem muzeális, de fenntartó által védetté nyilvánított gyűjtemény 
 • Helytörténeti gyűjtemény – OLVASÓTEREM (zárható szekrény)
 • Tervtár – LEVÉLTÁR
 • Kottatár – DOLGOZÓ SZOBA
 • Éremtár – RAKTÁR (zárható páncélszekrény)
 • Kötése, korábbi tulajdonosa, bejegyzése alapján védendő, vagy a könyvtárvezető döntése által védetté nyilvánított dokumentumok – RAKTÁR

Általános szabályok

A gyűjtemények látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos és bűzös megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkéri az érintett látogatót a könyvtárból vagy a levéltárból való távozásra. A gyűjteményekbe látogatók számára az olvasó vagy kutató teremben lévő ruhafogas használata kötelező. A magukkal hozott táskát és csomagot a fogas alatt kérjük elhelyezni. A ruhákban, táskában hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. Az olvasóterembe és a kutatóterembe ételt, italt bevinni és fogyasztani tilos! Dohányozni az épületek 5 méteres körzetében szigorúan tilos! Mobiltelefon használata kizárólag a gyűjtemények előterében (folyosón), a látogatók és a könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett. A dokumentumok és a használati tárgyak épségét meg kell óvni. A dokumentumokba rajzolni, írni azokból lapot kitépni tilos! A katalógusok bármely lapjának kiemelése, átcserélése nem engedélyezett! A szabályzatot be nem tartó látogatótól a gyűjtemények a használat jogát meghatározott időre vagy véglegesen visszavonhatja. A látogatók panaszaikkal, javaslataikkal felkereshetik a könyvtár vezetőjét, vagy a gyűjtemény fenntartójának képviselőjét.

A gyűjtemény használata

A gyűjtemények nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

A használók lehetnek:

 • Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik.
 • Könyvtári látogatók: akik csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére jogosultak.
 • Kutatók: levéltári kutatásra jogosult mindenki, aki előre jelzi kutatási szándékát, és személyi adatát megadja, valamint okmányaival igazolja annak valódiságát.

A gyűjtemények használatának feltételei

A gyűjtemények használata nyilvántartásba vételhez kötött, amely beiratkozással (személyi lap és olvasójegy, valamint kutatási engedély kérelem) illetve ingyenes regisztrációval (látogatójegy) történik. Azon könyvtárlátogatóknak, akik nem kívánnak kölcsönözni, regisztrálni kell magukat. A regisztráció ingyenes és a naptári évre szól. Azon levéltár látogatónak, aki kutatni nem kíván, látogatójegyet kell kitöltenie. A gyűjtemény használóinak a beiratkozáskor a következő személyes adatait közölnie és igazolnia kell: természetes személyazonosító adatok és lakcíme, pontos elérhetőség (telefon, e-mail cím). A természetes személyazonosító adat: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja családi és utóneve. A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező: a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében telefonszám és e-mail cím. A 18 éven aluli használó könyvtári tagsághoz szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a Személyi lapon fel kell tüntetni. A levéltárban 18 éven aluli személy nem kutathat. Külföldi állampolgár tagságához tartózkodási jogcímet igazoló okiratának és útlevelének bemutatása szükséges. Az adatok valódiságát igazolni kell (személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, tartózkodási jogcímet igazoló okirattal, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal). Az olvasó vagy kutató a beiratozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak kezeléséhez. A személyi adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti és kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja. A levéltári beiratkozáskor a kutatási engedélyt számítógépen tölti ki a levéltáros, amelyet a kutató aláírásával hagy jóvá. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott listát kérhet, díjtalanul. Ha az olvasó tagságát megszünteti - és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé - adatait töröljük az olvasói nyilvántartásból. Személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó kötelessége, a változás átvezetése a könyvtáros és a levéltáros feladata.

A gyűjtemény szolgáltatásai

Gyűjteményi látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások

Információ a gyűjtemények gyűjtőköréről, könyvtári és a levéltári rendszer szolgáltatásairól. A könyvtári és levéltári állományt feltáró eszközök, számítógépes katalógusok, fondjegyzékek használata. Kutatás a levéltár azon dokumentumaiban, amelyeknek hozzáférése engedélyezett. Egyéni és csoportos könyvtárlátogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások. A folyóirat olvasó és a kézikönyvtár helyben használata. Internet használat az olvasóteremben (eMagyarország Pont szolgáltatás), költségtérítés mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást. Saját tulajdonú számítástechnikai eszköz használata kizárólag az olvasó illetve a kutató teremben lehetséges.

Regisztrációval igénybe vehető szolgáltatások

Alap szintű tagsági díjjal: könyvtári dokumentumok kölcsönzése (1950 után kiadott könyvek, hangoskönyvek, diapozitívek, könyvek mellékleteként szereplő CD-k). Könyvtárközi kölcsönzés (térítéses szolgáltatás). Helytörténeti gyűjtemény, kottatár, térképtár tervtár anyagának helyben használata.

Emelt szintű tagsági díjjal: DVD, CD, CD-ROM lemezek kölcsönzése. Díjtételek a díjszabások menüpont alatt olvasható!

Beiratokozás

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások adminisztrációja (beiratkozás, kölcsönzés, előjegyzés) és a térítéses szolgáltatások díjainak valamint a késedelmi díjaknak a befizetése a regisztárciós ponton történik. A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti a Személyi lapon, melyhez szükséges a személyi okmányok bemutatása (személyi igazolvány/útlevél/diákigazolvány/jogosítvány és lakcímkártya). A könyvtári tagságot az olvasó nevére kiállított  olvasójegy igazolja. A könyvtári tagság érvényessége a beiratkozás napjától számított 12 hónapra szól. Kedvezményes tagságra jogosultak: iskolánkban tanuló diákok, tanárok (órai használat esetén), hitoktatók, 70 éven felüliek, fogyatékkal élők, gyűjteményi dolgozók (könyvtárosok, levéltárosok, muzeális intézmények dolgozói). Az olvasójegy személyre szól és más személyre át nem tuházható. Családi olvasójegy nincs. Az olvasójegy szeméyre szóló és más személyre át nem ruházható. Családi olvasójegy nincs. A tagság megújításának feltételei ugyanazok, mint a beiratkozásé. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az olvasónak jelentenie kell a könyvtárnak.

Kölcsönzés

Csak érvényes, saját nevére kiállítött olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a gyűjtemények men vállalják, a kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem, az olvasójegyek megőrzését. Kölcsönözni csak a tartozások rendezése után lehetséges (dokumentum leadása, késedelmi díj megfizetése, stb.). A tartozását nem rendező olvasó ellen a könyvtár behajátsi eljárást indít, az 1994. évi LIII. törvény értelmében.Paragrafus ikon

Kölcsönzési feltételek dokumentumtípusonként:

 • Könyv és könyvhöz tartozó elektronikus melléklet 5 db, kölcsönzési idő: 1 hónap
 • Gyermekmunka segédanyag, hangoskönyv, diapozitív, videokazetta, DVD, CD, CD-ROM kölcsönzése 5 db, kölcsönzési idő: 2 hét
 • Folyóirat kölcsönzése 1 db, 3 napra
 • Olvasótermi dokumentum, kotta kölcsönzését kivételes esetben (könyvtárvezetői engedéllyel) 3 napra, a könyvtár zárva tartási idejére biztosítjuk.

A kölcsönzés tényét a gyűjtemények az integrált számítógépes rendszerben rögzítik. Ez az érvényes tagsággal rendelkező olvasó saját titkos kódjával az interneten keresztül ellenőrizheti, illetve adatainak valódiságáról is meggyőződhet. A lekérdezéshez szükséges jelszó személyesen a könyvtárban kérhető.

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő lejárta után meg kell hosszabbítani a lejárati időt személyesen, telefonon vagy Interneten keresztül. A folyóiratok kölcsönzési harárideje nem hosszabbítható! A hosszabbítási idő alkalmanként 2 hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a gyűjteményekkel szemben, annak az olvasónak nam tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

Eljárás vissza nem hozott, rongált, vagy elvesztett dokumentumok esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után írásban (e-mail/SMS/levél) felszólítjuk az olvasót a dokumentumok vissza hozatalára. Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj dokumentumonként 100,- Ft/hét. Többszöri (három) eredménytelen felszólítás esetén bírósági eljárást indítunk (fizetési meghagyás, letiltó végzés), melynek során az összes addig felmerült költség az olvasót terheli (a kikölcsönzött dokumentumok gyűjteményi értéke, késedelmi díjak, postaköltségek, illeték stb.). Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat azonos kiadású, vagy frissebb példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított ún. gyűjteményi értéken, antikvár becsértéken kell megtéríteni. Amennyiben a kikölcsönözött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni.

Előjegyzés, foglalás

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés, vagy foglalás felvételét. A dokumentum beérkezéséről a számítógépes rendszer azonnali üzenetet küld. Az előjegyzett, lefoglalt könyveket 3 napig tesszük félre.

Könyvtárközi kölcsönzés

A gyűjtemények állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más hazai könyvtárakból és más forrásokból eredetiben vagy másolatban megkérjük. Eredeti formában nem kölcsönözhetők a kézikönyvtári, helyismereti dokumentumok, valamint folyóiratok, illetve a muzeális és védett könyvritkaságok. Egyszerre egy olvasónál 3 darab könyvtárközi dokumentum lehet. Újabb kérés csak ezek visszahozatala után indítható. Nem veszünk fel kérést a gyűjteményünkben hozzáférhető, ám aktuálisan kint lévő dokumentumokra. Ilyen esetben csak előjegyzés kérhető. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a küldő könyvtár szabja meg. A könyvtárközi szolgáltatás költsége a kérő olvasót terheli, melyet a kért dokumentum könyvtárunkba érkezésekor kell kiegyenlíteni. A fénymásolat szolgáltatása a küldő könyvtár díjszabása szerint történik, amit a postaköltséggel együtt az igénylő olvasónak kell kifizetnie. A megküldött dokumentumok érkezéséről (egyeztetett formában: e-mailben vagy telefonon) értesítjük az olvasót. Határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat (100 Ft/nap/dokumentum) kell fizetni. Ha a könyvtárköziben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

Helyben használat

Az olvasóteremben és a dolgozó szobában elhelyezett kézikönyvek, folyóiratok, helytörténeti anyagok csak helyben használhatók. Az olvasóterem csak érvényes olvasó- vagy látogatójeggyel használható, amelyek a kölcsönző pultnál válthatóak. Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár darabjainak legfeljebb 3 dokumentum 3 napra történő kölcsönzésére. A kölcsönzés tényét ebben az esetben is a számítógépes nyilvántartáson kell keresztülvezetni. A kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentum után késedelmi díjat számítunk fel. A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak külön kutatói engedéllyel használhatók. (Engedélyt a könyvtár fenntartója nevében az elnöklelkész adhat.) A levétár kutatható dokumentumai kizárólag helyben használhatók.

Digitális fotómásolat készítésének szabályai

Az olvasó vag kutató a gyűjtemények állományába tartozó dokumentumokról saját digitális fényképezőgépével a következő szabályok betartásával készíthet felvételeket:

 • A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárának különgyűjteményeiről, muzeális és védett dokumentumairól, valamint a levéltári dokumentumokról készített digitális fotómásolat készítésének szabályait a Kutatási szabályzat tartalmazza.
 • Az 1950 után kiadott dokumentumok fotózása csak a könyvtáros engedélye után lehetséges.
 • Saját digitális fényképezőgép, kamera vagy mobiltelefon fényképezőgépként való olvasótermi vagy kutatótermi használata csak érvényes könyvtári látogató jegy birtokában kiváltott fotójeggyel lehetséges.
 • Fotójegyet a kölcsönző pultnál vagy a levéltárban lehet igényelni. A nyomtatványt a könyvtárostól/levéltárostól kell kérni, majd kitöltve kell leadni, ahol egy névre szóló, dátummal ellátott „fotójegyet” kap az olvasó. Ezzel a fotójeggyel a fotózó olvasó/kutató igazolni tudja, hogy jogosult a saját gép használatára.
 • Az olvasó/kutató írásbeli nyilatkozatot tesz, melyben kijelenti, hogy a másolatot csak tudományos kutatáshoz, egyéni tanuláshoz, egyéni felhasználás céljából készíti, és a szerzői jogi törvény betartásával használja fel. A másolatot nyilvános közlésre nem használja.
 • A fotózást csak a napi fotójegy megvásárlása után kezdheti meg az olvasó/kutató.
 • Felvételt készíteni csak a könyvtáros/levéltáros által adott tájékoztatás után, a könyvtáros/levéltáros által kijelölt helyen, a többi olvasó/kutató nyugalmának biztosításával lehet.
 • A gyűjtemény állományvédelmi, ill. szerzői jogi okok miatt megtagadhatják a dokumentum fotózását.
 • A gyűjtemény dokumentumairól csak maximum 300 dpi felbontású fotók készíthetők. Ennek betartását az olvasó/kutató írásbeli nyilatkozatban vállalja.
 • Mindennemű kisegítő fényforrás használata tilos!
 • Az olvasó/kutató a fotójeggyel csak állvány és vaku használata nélkül fotózhat, úgy, hogy azzal a dokumentum épségét nem veszélyezteti, illetve olvasótársai/kutatótársai munkáját nem zavarja.
 • Ha a dokumentumban károsodás következik be az olvasó/kutató tevékenysége miatt, az olvasó/kutató köteles a javítást megtéríteni.
 • A digitális fotózásra vonatkozó szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után.

A gyűjtemények számítógép és internet használata

 Az oktatási/kutatási feladatokhoz kívánunk segítséget nyújtani, amikor olvasóink/kutatóink számára lehetővé tesszük az informatikai eszközökkel elérhető szolgáltatások igénybe vételét. Az eMagyarország Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást a könyvtár olvasótermében. A levéltárban is rendelkezésre áll számítógép a kutató számára, amely internet hozzáféréssel ellátott.

A használat szabályai:

 • A gyűjtemények számítógép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
 • Akár saját, akár mellékleteken lévő vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a könyvtárilevéltári rendszerre nem lehet!
 • A gyűjtemények számítógépein a használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani tilos!
 • A gyűjtemények számítógépein lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni tilos!
 • Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak/levéltárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.).
 • Az internetről, az adatbázisokból, a CD-ROM-okból állományok letöltése korlátozott, másolása – csak saját célra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással- a könyvtárossal/levéltárossal való egyeztetést követően történhet. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.
 • A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy a tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják a fenti megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy valamely dokumentum elektronikus formában való terjesztése nem sérti-e mások szerzői jogait.
 • A gyűjtemény mint üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor annak használatát megtiltsa.

Fénymásolás

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben nem könyvtári/levéltári anyagról – a copyright jogok figyelembe vételével – másolat kérhető a szerzői jogi törvényben foglaltak betartásával. (1999. LXXVI. Tv.) A muzeális gyűjtemény dokumentumainak másolásáról a Kutatási szabályzat rendelkezik. A fokozott védelmet igénylő helyismereti dokumentumok nem másolhatók! Egyes fokozott védelmet igénylő dokumentumok rossz fizikai állapotuk, vagy ritkaságuk miatt nem másolhatók.

Egyéb rendelkezések

A könyvtárvezető jogosult arra, hogy intézkedéseket tegyen a könyvtári/levéltári fegyelmet szándékosan vagy rendszeresen megsértő olvasók/kutatók esetében. Ha a dokumentumokat az olvasó a kölcsönzés megkerülésével próbálja kivinni a könyvtárból, a könyvtár megbízott munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel. A kutatásra kikért dokumentum jogtalan eltulajdonítása, levéltárból  való kivitele szigorúan tilos! Amennyiben a levéltáros észleli a jogtalan eltulajdonítást, büntetőfeljelentést tesz. Ha az olvasó/kutató figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak nem tesz eleget, a dokumentumokat, a gyűjtemények hagyományos és számítógépes adathordozóit, használati tárgyait gondatlanul kezeli, a könyvtárvezető az eset súlyosságát mérlegelve kártérítés megfizetésére kötelezi, vagy büntetőfeljelentést tesz. Az okozott kár mértékét figyelembe véve bizonyos időre, vagy végleg kizárhatja az olvasót/kutatót a gyűjtemények használatából. A könyvtárhasználó/kutató észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtárvezetőhöz, valamint az egyházközség elnöklelkészéhez fordulhat.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a könyvtár vezetése átnézte és elfogadta. Hatályba lépésének időpontja a fenntartói elfogadás. Ezzel egyidejűleg az előző könyvtárhasználati szabályzat hatályát veszti.

 

Kecskemét 2015.09.28

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám