A könyvtár küldetésnyilatkozata

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (V.Móz.6:6-7)

„Maradjanak a szívedben”, „Ismételgesd azokat fiaid előtt” és „Beszélj azokról!” – Isten kiválasztottjainak szól. Az Isteni kijelentés komolyan vétele, megtartása, megőrzése, értelmezése, az arra való folyamatos emlékeztetés és az arról szóló vallástétel, parancs Isten mindenkori népének! A keresztyénség népes táborán belül a kecskeméti reformátusok egyházközségi megjelenése, iskoláinak felállítása és ennek a könyvtárnak a létrehozása, szorosan e parancsnak való engedelmességből támadt. Valljuk ezt rendületlenül! A kecskeméti református könyvtár és levéltár küldetését is a fenti parancs határozza meg, amelyet mi hallottunk, átvettünk és tovább akarunk adni! Feladatunk tehát a reformáció - nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki, szellemi és kulturális örökségét hűséggel őrizni, gondozni, feltárni. Ebből adódóan – lehetőség szerint – az elődeink által elkezdett gyűjtőmunkát folytatni. Elősegíteni a kecskeméti református egyháztagoknak, a város lakosainak, valamint a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészeinek, egyházi dolgozóinak tudományos, szakmai munkáját és lelki épülését. Továbbá ellátni azokat a könyvtári feladatokat, amelyek a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláinak oktató–nevelő, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak kutató munkáját segíti.

Kecskemét, 2015.09.21

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT A REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÓINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL


Amely létrejött az alábbi együttműködő intézményfenntartók között:

 • Békési Református Egyházközség mint a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárának intézményfenntartója (5630 Békés, Széchényi tér 21.),
 • Somogyi Református Egyházmegye mint a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium könyvtárának intézményfenntartója (8660 Tab, Kossuth u. 39.),
 • Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség mint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium könyvtárának intézményfenntartója (6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.),
 • Kecskeméti Református Egyházközség mint a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára intézményfenntartója (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.),
 • Kiskunhalasi Református Egyházközség mint a Thúry József Könyvtár intézményfenntartója (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.),
 • Kunszentmiklósi Református Egyházközség mint a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának intézményfenntartója (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.),
 • Mezőtúri Református Egyházközség mint a Mezőtúri Református Kollégium Ókönyvtára intézményfenntartója (5400 Mezőtúr, Petőfi u. 2.).
 • A továbbiakban együttesen: Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi meghatározott feltételekkel.

Az együttműködés nyitott, bármely intézmény és szervezet csatlakozhat hozzá, ha a jelen megállapodásban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, s részvételével az együttműködő Felek egyetértenek. A csatlakozást az együttműködő Felek bármelyike, illetőleg a csatlakozni kívánó intézmény, szervezet kezdeményezheti.
 

I.    A szándéknyilatkozathoz csatlakozók elköteleződése:

 • A Felek rögzítik, hogy hálás szívvel gondolnak az elődökre, akik az elmúlt évszázadokban, évtizedekben fontosnak tartották gyülekezetük, intézményük gyűjteményének létrehozását, gazdagítását.
 • A Felek a szándéknyilatkozatban azt is kijelentik, hogy a rendszerváltozást követően, illetve az intézmények újraindulása után eltérő módon, anyagi lehetőségükhöz mérten törekedtek arra, hogy ezeket a kulturális örökségeket megőrizzék, estlegesen fejlesszék, gyarapítsák.

II.    A szándéknyilatkozat alapvető célja:

 • A Felek kifejezik akaratukat arra nézve, hogy mindannyian egyaránt fontosnak tartják a reformáció – nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki és kulturális örökségét hűséggel megőrizni, gondozni, feltárni. Ebből adódóan – lehetőség szerint – minden segítséget igyekeznek megadni gyűjteményeik számára, hogy az elődeik által elkezdett gyűjtőmunkát, állományfeltárást, őrzést és megóvást, valamint állományuk közkinccsé tételét a továbbiakban is folytatni tudják.

III.    A szándéknyilatkozat tartalma: 
A Felek rögzítik, hogy jelen szándéknyilatkozat aláírásával megállapodnak abban, hogy:

 • A fenntartásukban működő gyűjtemények állományának védelmére, tehát a dokumentumok megőrzésére, fizikai állapotának megóvására, elvesztésének, eltulajdonításának megakadályozására, a további pusztulás megelőzésére, illetve sebességének lassítására, valamint a károsodások helyreállítására továbbra is minden eszközzel és segítséggel hozzájárulnak.
 • Mivel az oktatás ügye évszázadokon át az egyházak feladata volt, ezért a Felek fenntartásában működő intézmények gyűjteményei rendkívül gazdag egyetemes és nemzeti jelentőségű dokumentumokat őriznek.
 • Ezek a gyűjtemények a helytörténet nélkülözhetetlen forrásai, régi és ritka állományuk kulturális örökségünk kiemelkedő egyedi értékei, ezért a Felek további megóvásukat elsődleges feladatuknak tekintik.
 • A Felek fenntartásában működő gyűjtemények a református egyház által leginkább igényelt oktatási, továbbképzési, kutatási, kulturális és gyülekezeti teendőkön túl széles körű lakossági érdeklődést is kielégítettek, illetve reményeink szerint a jövőben is kielégítenek, ezért megmaradásuk és további fejlesztésük nélkülözhetetlen.
 • Ezek a gyűjtemények a magyar kultúra ezer évének folytonosságát őrizték eddig, akár nehéz és méltatlan helyzetekben is. Ugyanezt a szolgálatot kívánják végezni a jövőben is, az információs társadalom új feltételei között. Ezért a Felek minden támogatást megadnak ahhoz, hogy a gyűjtemények állományának nagyságához mérten megfelelő számú szakemberre bízzák ezeket a feladatokat, ily módon az őrizetükre bízott állomány védelméről gondoskodhassanak, állományukat feltárhassák, majd a használók rendelkezésére bocsáthassák. Továbbá a Felek lehetőséget teremtenek arra is, hogy a gyűjteményi szakemberek mind egyházi, mind szakmai fórumokon minden esetben képviselhessék gyűjteményeik érdekeit.
 • Az együttműködő Felek kifejezik azon szándékukat is, hogy lehetőségük szerint a jövőben is együtt képviselik majd gyűjteményeik ügyét, valamint támogatásuk elősegítését a különböző szintű egyházi és állami fórumokon.
 • Az együttműködő Felek kijelentik, hogy a továbbiakban is információt cserélnek és együttműködnek egymással. Támogatják továbbá azt, hogy a gyűjtemények szakemberei is rendszeres kapcsolatot ápoljanak egymással.
 • A szándéknyilatkozat fontosságát alátámasztva a Felek a jelen együttműködésben megállapítják, hogy a fenntartásukban lévő gyűjtemények nagysága: 400.100 kötet, melyből 173.000 kötet muzeális értékű állomány.
 • A Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után aláírták.
   

Kelt, Kecskemét, 2016. május 18.

Békési Református Egyházközség
Somogyi Református Egyházmegye
Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség
Kecskeméti Református Egyházközség
Kiskunhalasi Református Egyházközség
Kunszentmiklósi Református Egyházközség
Mezőtúri Református Egyházközség

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám