RMK fejléce


RMK gyűjtemény

Könyvtárunk muzeális anyagának legértékesebb része az un. RMK gyűjtemény. Ezek a kiadványok 1711 előtt, egyrészt a történeti Magyarország területén jelentek meg, másrészt megjelenhettek külföldön, magyar nyelven, vagy magyar szerzőtől származóan, esetleg magyar vonatkozásokat tartalmazóan.

Állományba kerülésük körülményei behatárolhatók, - a könyvtár viszontagságos évtizedeiben - a fellelhető bizonyítékok erre nézve sajnos nagyrészt megsemmisültek.

Az Öreg Graduál egy lapjának színes fotója Gyülekezetünk történetében az első könyvtárra vonatkozó bejegyzés 1653-ból Bányai András gondnoktól származik, aki három könyvről tesz említést, amikor elszámol az egyházközség értékével. A három könyv közül egy, azóta is RMK különgyűjteményünket gazdagítja: Keserü Dajka János és Geleji Katon István munkája az un. Öreg Graduál. (Gyulafehérvár, 1636) Feltételzéseink szerint a gyűjtemény egy-egy darabja között akad olyan is, melyet iskolánk diákjai közül - akik külföldi egyetemeken tanultak - hozhatták haza magukkal. RMK dokumentumaink java részének állományunkba kerüléséhez kiemelkedő érdemeket szerzett - a könyvtár első történetírója - Nagy István (1781-1831) rektor professzor. Az Ő rektorsága idején gyarapodott, gazdagodott állományunk, köszönhetően baráti kapcsolatainak, valamint egyháza, iskolája és könyvek iránti szeretetének. A könyvtár régi helyén az Ókollégiumban, valószínüleg az állomány többi részébe egybeolvadva helyezhették el az RMK anyagot. Mikor az Újkollégium felépült és átköltözött a könyvtár, már elkülönítve, külön szekrénybe válogatták szét ezeket a példányokat.

RMK dokumentumaik között főleg a református gyülekezeti élet nélkülözhetetlen darabjai, Bibliák, énekeskönyvek, prédikációs kötetek, katekizmusok, valamint a protestáns hitvitázó irodalom egy-egy jeles darabja található meg. A könyvtár rekatalógizálása, valamint az RMK anyag szétválogatása és feldolgozása cédulakatalógus formában már az 1960/70-es években elkészült, a könyvtár akkori vezetőjének Adorján Imréné áldozatos munkájaként. A 90-es évek végén sikerült páncélszekrényeket vásárolnunk, ahol megfelelő biztonságot teremtve lett elhelyezve értékes könyvanyagunk.

A könyvek külön leltárkönyvbe vannak felvéve, mivel különállományként szerepelnek könyvtárunkban. A gerincméret nagysága szerint négyféle betűméret (A, B, C, D) alapján különböztetjük meg őket. A méretűek 84; B méretűek 41; C méretűek 10; D méretűek 5 = Összesen 140 darab. (171 tétel)

A gyűjtemény számítógépes feldolgozása 2003-ban készülhetett el, hiszen a könyvtári informatika területen történt fejlődés megkívánta az újabb kiegészítéseket, pótlásokat, illetve az újonnan bekerült RMK kötetek rögzítését. A feldolgozást követően új szerzői betűrendes katalógus készült -mutatókkal kiegészítve. A SZIKLA21 könyvtári adatbázisban történt felvitel során, a többi könyvtől megkülönböztetve, a betű és számkombináció mellé még egy RMK megjelölést is kaptak. Ez alól kivétel három könyv, ezeknél csak később derült ki, hogy ide besorolhatók. A cédulakatalógus egyrészt szerzői betűrendes, illetve Szabó -féle RMK számsorrendbe besorolt. (A későbbiekben antikva anyagunk számítógépes feldolgozásával együtt, nyomtatásban is szeretnénk megjelentetni könyvtárunk legértékesebb könyvanyagának katalógusát.)

Az RMK gyűjtemény egyes darabjai közül, az 1980/90-es években az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvrestauráló Műhelyében felújításra, javításra került. Sokat belőlük a Soros Alapítvány támogatásával sikerült eredeti állapothoz hasonlóvá tenni. A 171 tételből álló RMK gyűjteményben - a rendszerváltozást követően egészen napjainkig – több mint 30 tétel restauráltatása történhetett meg. 2006 óta folyamatosan pályázunk a NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által egyedi restaurálásra kiírt pályázatokon. A sikeres pályázatoknak, valamint a könyvtár fenntartójának támogatásának köszönhetően az elmúlt hat évben 25 RMK kötet restaurálása fejeződhetett be.