Alapító okirat

A könyvtár színes fejléce

 

Az intézmény neve: Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára
  Bibliotheca et Archivis Ecclesiae Ketskemethiensis
  Bibliothek und Archiv der Kecskeméter Reformierten Kirchgemeinde
  Library and Archives of Calvinist Church in Kecskemét
   
Rövidített neve: KREK Könyvtára és Levéltára
Székhelye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Telephelye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. (Újkollégium)
  6000 Kecskemét, Kálvin tér 1. (Ókollégium-II. emelet)
   
Típusa: Nyilvános könyvtár (2004) és nyilvános magánlevéltár (2014)
Jellege: Egyházi közgyűjtemény
Alapításának éve: 1701
Alapító szerv: Kecskeméti Református Egyházközség
Adószáma: 19973162-2-03
Számlaszáma: 10915008-00000009-23600004
  10918001-00000009-23600183
  10918001-00000009-23600080
   
Működési területe: Kecskemét város és a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye területe
Felügyeleti szerv: Kecskeméti Református Egyházközség fenntartó Presbitériuma (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)
Fenntartó szerv: Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)Az intézmény jogállása:

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 17§ (1) bekezdése, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, valamint a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 4.§ szerinti egyházi, nem önálló jogi személy.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek jogszabályban meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Kecskeméti Református Egyházközség Gazdasági Hivatala látja el.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A könyvtárvezetőt a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma – mint fenntartó – bízza meg határozott időre a mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései szerint. A fenntartó képviseletében a hivataligazgató gyakorolja az könyvtárvezető felett a munkáltatói jogokat, kinevezését az elnöklelkész hagyja jóvá.

Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján: Közalkalmazotti jogviszony

Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény mindenkori könyvtárvezetője

Tevékenységi köre:
TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

Az intézmény közfeladata:
Az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint nyilvános könyvtári ellátás és szolgáltatás biztosítása, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 30.§ meghatározott feladatok ellátásával összefüggő tevékenység.

Az intézmény szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Alaptevékenysége:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti és a helyi igényeknek megfelelően alakítja; helyismeret információkat és dokumentumokat gyűjt.

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Gyűjteményét feltárja, megőrzi, gondozza és az állomány védelméről gondoskodik.

910123 Könyvtári szolgáltatások
Gyűjteményét rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében; közhasznú információszolgáltatást nyújt; közönségkapcsolati és egyéb tevékenységeket lát el (kiállítás rendezése, író-olvasó találkozó, ismeretterjesztő előadás, vetélkedő)

910131 A levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme.
A területén működő, illetőleg működött gyülekezetek, egyházi intézmények, illetve ezek jogelődjei történeti értékű iratait, dokumentumait, továbbá helyi jellegű levéltári anyagát gyűjti, ellenőrzi, feldolgozza és kutathatóságát biztosítja.
Kizárólagos joggal átveszi és megőrzi az illetékességi körében tartozó intézmények nem selejtezhető köziratait. Gyűjti (jogszabály alapján, vagy ajándékként átveszi, illetőleg megvásárolja), valamint ingyenes letétként megőrzi a maradandó értékű magániratokat. Az átvett, illetőleg a gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerűen kezeli, biztonságosan megőrzi, és az őrizetében lévő levéltári anyagot – annak szükség szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényű áttekintést biztosító segédletek készítése és közzététele útján – feldolgozza, s az anyag használatát lehetővé teszi.
A megrongált, vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik, ezekről, illetőleg különösen jelentős levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít, vagy készíttet.

910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
Az őrizetében lévő levéltári anyagról hiteles másolatot, vagy tartalmi kivonatot ad ki.

Kiegészítő jellegű tevékenysége, nem nyereségszerzés céljából végzendő feladatai szabad kapacitása kihasználása érdekében:
581 Kiadói tevékenység
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
821 Adminisztratív, kisegítő szolgáltatás
82190-0 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Vállalkozási tevékenység:
Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nincs.

A feladatellátást szolgáló vagyona:
A Kecskeméti Református Egyházközség tulajdonában van használatában lévő, az intézmény részére rendelkezésre bocsátott Kecskemét, 1123 és 1131 hrsz.-ú ingatlanok, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogot a Kecskeméti Református Egyházközség Számviteli Rendjében foglaltak alapján gyakorolja.

 

Kecskemét, 2015.01.30

 

aláírások

 

 

 

Záradék

Az alapító okiratot a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma 55/2015. számú határozatával elfogadja és jóváhagyja.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.

 

Kecskemét, 2015.06.

 

 

aláírások